... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > KOMPAS >

KOMPAS

Tento dobrovolnický program je zaměřen na prevenci rizikového chování a podporu dětí, které selhávají ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí. Program KOMPAS je dobrovolnický sociálně preventivní volnočasový program pro malé skupinky dětí. Jeho název je vytvořen z počátečních písmen slov KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny se 2 dobrovolníci starší 18 let schází s malou skupinkou dětí. Program vytváří bezpečný tréninkový prostor pro rozvoj a posilování sociálních dovedností dětí a navázání zdravých vrstevnických vztahů.

Cílová skupina: Děti ve věku 6 – 15 let, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a sociálním vyloučením.

Je určen pro děti:

-       ze sociálně slabého prostředí

-       se slabými školními výsledky

-       se specifickými poruchami učení

-       s narušenými komunikačními schopnostmi

-       cizojazyčně mluvícím

-       nesamostatným, podléhajícím skupině

-       nedůvěřivým

-       po traumatickém zážitku

-       se zdravotním handicapem, případně s rodinným příslušníkem s handicapem

-       selhávajícím ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí

-       kterým chybí životní vzor nebo jim chybí vůle a snaha

 

Specifika cílové skupiny: Tato cílová skupina je velice specifická, jedná se o děti ve ztížených životních podmínkách. Práce s těmito dětmi musí být velice citlivá a trpělivá. Může se stát, že děti nebudou mít základní sociální či jiné návyky. V tomto případě nelze ve všech případech počítat se spoluprací rodiny nebo blízkých. Je důležité ukázat dítěti jiné možnosti života, pomáhat mu, provázet ho a podporovat jeho snažení.

Čím musí zájemce projít, než se stane dobrovolníkem: U tohoto programu musí zájemce o dobrovolnictví projít úvodní schůzkou, kde je zjišťována motivace zájemce, co od dobrovolnictví očekává, jeho zájmy a možnosti. Po prvním seznámení je zájemce povinen absolvovat školení a následně náhledy u jednoho z našich stávajících dobrovolníků. U tohoto programu je zájemce povinen projít psychodiagnostikou. Poté jsou k zájemci vytipované vhodné děti. Zájemce se nejprve seznamuje s rodiči a následně i s dětmi. Je důležité, aby si rozuměl jak s rodiči, tak i s dítětem. Na těchto schůzkách je přítomen i koordinátor dobrovolníků a sociální pracovník sociální služby, kterou případně rodina využívá nebo pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Po první schůzce proběhne rozhovor s klientem i dobrovolníkem. Zde se zjišťuje, zda dítě do skupiny zapadne a jestli si rozumí s dobrovolníkem.

 

Možnosti aktivit s danou skupinou: U tohoto programu je důležité, aby daná aktivita děti zaujala a bavila. Je to velice individuální a je potřeba nejprve skupinku dětí poznat. V některých případech může jít o doučování, ale je potřeba tuto aktivitu prokládat něčím zábavným a zajímavým. Skupinky dětí jsou malé a to hlavně z důvodu individuálního přístupu.

S kým domlouvám schůzky? Protože se jedná o skupinu dětí, je předem stanoven den a hodina, kdy se děti a dobrovolníci vídají.

Na koho se mám obrátit v případě, že nastanou problémy u dítěte?   V případě problému s dítětem, zejména pokud jde o něco akutního, okamžitě kontaktujte rodiče, popřípadě koordinátora dobrovolníků.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji něco řešit či poradit? Pokud máte problém nebo potřebujete poradit ve věcech týkajících se například Vaší spolupráce s dítětem a jeho rodinou, kontaktujte koordinátora dobrovolníků. Koordinátor se s Vámi sejde, vše spolu proberete a situaci bude řešit. V tomto programu je možnost řešit dané problémy také se sociálním pracovníkem. Další možnost řešení vašich problémů je supervize s dobrovolníky ostatních programů.

Práce s touto cílovou skupinou je velice náročná. Je důležité, aby se dobrovolník cítil dobře. Pokud by při skupinové aktivitě nastal problém s dítětem nebo rodiči, nebojte se kontaktovat koordinátora dobrovolníků. Každý problém se dá řešit, ale musíme o něm vědět.

Pravidelné schůzky a kontakt s koordinátorem dobrovolníků – v průběhu dobrovolnické činnosti probíhají pravidelné schůzky s koordinátorem a v kontaktu jsme i přes mail, facebook a telefon.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk