Dobrovolnické programy

Dobrovolnický program DOHROMADY máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Cílem programu je zejména podpořit lidi s postižením v navázání kontaktů v místě bydliště a ukázat jim možnosti trávení volného času. Celkově pak podpořit navazování kontaktu dlouhodobě izolovaných lidí s mentálním postižením s běžným prostředím.

Program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi dobrovolníkem a člověkem s postižením. Dobrovolník poskytuje klientům podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, procházky, sport, kino, tanec a divadlo (pasivně i aktivně) apod., podle přání klienta. Jsou vytvořeny medailonky klientů, které obsahují informace o jejich přáních, zájmech a případných speciálních nárocích na dobrovolníka. Medailonky jsou k dispozici dobrovolníkům, dvojice jsou vytvořeny na základě společných zájmů a přání. Nemusí se jednat pouze o dvojice, často do dobrovolnictví vstupují dobrovolníci se svým kamarádem.

Dobrovolnický program SENIOR máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi dobrovolníkem a seniorem, případně skupinou seniorů. Dobrovolník poskytuje seniorům podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, procházky, ruční práce, společenské hry apod., podle přání seniorů. Schůzky dobrovolníka s klienty probíhají pravidelně, rozsah je stanoven individuálně (většinou 1 – 2 x za 14 dní).

Dobrovolnický program 3G-tři generace máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě v rámci MENTORINGOVÝCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU RODIN A DĚTÍ.

 •  Hlavním cílem programu 3G-tři generace je především pomoci vytvoření dlouhodobého přátelského vztahu mezi dobrovolníkem, dítětem a rodinou. Dalším cílem jse podpořit pozitivní mezigenerační soužití, vést děti k respektu a úctě ke starším a zanechat příjemné vzpomínky.
 • Stavíme na bázi dobrovolnosti. Rádi bychom, aby se společně obě strany vídali z radosti a pocitu dobře stráveného času, nabiti novou energií a radostí ze života. Nikoli kvůli finančnímu prospěchu. Řídíme se Zákonem o dobrovolnické službě.
 •  Kdo může být dobrovolníkem a co ho čeká, aby se stal jím stal? Může jím být osoba starší 50 let, která je zdravotně způsobilá a má čistý trestní rejstřík. Nejprve si s koordinátorkou popovídá více o programu, následně projde vstupním rozhovorem s paní psycholožkou a na závěr speciálním školením.
 • Jak vypadá rodina zapojená do programu? Rodina může být úplná i neúplná, mladší i starší, v podstatě jakákoli, která má alespoň jedno dítě a schází jí kontakt s někým starším, než jsou rodiče dětí. Důvod absence třetí generace, tedy babiček/dědečků či tetiček/strýčků může být také jakýkoli (ať jde o ztrátu, vzdálenost, neshody v rodině apod.). Do programu lze přihlásit dítě školního i předškolního věku.
 • Najít vhodného dobrovolníka pro danou rodinu může chvilku trvat. Pokud se podaří, schází se společně nejméně po dobu 6 měsíců na 1 až 2 odpoledne v týdnu a věnují se volnočasovým aktivitám, které si společně domluví. Neustále je k dispozici koordinátorka, která dohlíží nad nově vznikajícím vztahem.

Dobrovolnický program 5P máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě v rámci MENTORINGOVÝCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU RODIN A DĚTÍ.

·       Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci.

·       Program umožní dítěti celoročně se každý týden vídat se svým vlastním dobrovolníkem – kamarádem, který je mu oporou a podporou v těžké situaci, je odlehčením a možností něco příjemného zažít a zasmát se, vyslechne, poradí, pomůže, případně vyhledá pomoc. Kroužky dítě po čase přestanou bavit, když zjistí, že nemá na to být úspěšný. S dobrovolníkem dítě zjistí, že si může aktivitu užít, i když zrovna není mistrem světa a může si ozkoušet v průběhu roku různé aktivity a hlavně se je naučí samostatně vyhledávat (zejména takové, jaké si může finančně dovolit), radovat se z toho, co může a nesmutnit z toho všeho okolo, co nemůže, když k němu osud nebyl zrovna vstřícný nebo spravedlivý….

·       Dlouhodobý vztah dítěte s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posiluje sebevědomí dítěte a rozšiřuje jeho motivaci k navazování přirozených vrstevnických vztahů.

·       Dítě má tak nového “člověka pro sebe”, který na něj má čas, má se komu svěřit, s kým si hrát, rozvíjet své dovednosti nebo získat nové. Díky tomu může postupně nabývat zdravé sebejistoty a osvojovat si prosociální vzorce chování i prožívání. Dobrovolník je zde v roli průvodce, ne vůdce.

Dobrovolnický program KOMPAS máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě v rámci MENTORINGOVÝCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU RODIN A DĚTÍ.

Program KOMPAS je sociálně-preventivním mentoringovým dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 6 do 15 let. Schůzky jsou vedeny týmem vyškolených dospělých dobrovolníků, kteří si připravují program, který děti zaujme a zároveň jim pomůže rozvíjet jejich sociální dovednosti. Náplní schůzek jsou především hry a činnosti zaměřené na sebepoznání, zvýšení sebedůvěry a zlepšení sociálních interakcí a kreativity dětí.Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. KOMPAS se opírá o podklady kanadského programu P.E.A.K.
Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra, o.s. v Ústí nad Labem.

Pro koho je program KOMPAS určen?
Je určen dětem ve věku 6-15 let, kterým mohou prospět kamarádské vztahy v malé skupině maximálně 8 dětí a 4 dospělých kamarádů – dobrovolníků.

Do programu jsou zapojovány děti, které:

 • nemají možnost navštěvovat žádný jiný kroužek
 • pocházejí z neúplných rodin, žijí jen s jedním rodičem či s prarodiči
 • se ocitly v obtížné životní situaci (smrt blízkého, rozvod rodičů, apod.)
 • obtížně si hledají kamarády nebo se hůře adaptují v kolektivu
 • děti s poruchou pozornosti, hyperaktivní či naopak úzkostnější
 • mají obtíže se projevit
 • jsou prvňáčky, kterým se nedaří sžít se se školním prostředím
 • nechtějí trávit čas na ulici, u televize nebo počítače
 • chtějí být s námi

Co program nabízí?
Program KOMPAS nabízí dětem zábavu, přátelství a hodnotné trávení volného času.
Dobrovolníkům nabízí získání kvalitní praxe, vedení malé skupiny, seberealizaci a návrat do dětství. Odměnou za jejich práci jim jsou pravidelné supervize, které pomáhají rozvíjet kvalitu jejich práce s dětmi a také mimo jiné akce s dětmi i každoroční víkendovka jen pro dobrovolníky programů KOMPAS, Pět P a 3G –tři generace zaměřené na relaxaci, uvolnění a sdílení zážitků.

Co je náplní programu KOMPAS?
V KOMPASU se setkává skupina maximálně 8 potřebných dětí a 4 vyškolených dobrovolníků jednou týdně na 2 hodiny minimálně po dobu půl roku.

Děti mají možnost se přirozeně projevit ať už slovně, dramaticky či výtvarně spolu s dobrovolníky, kteří s dětmi vymýšlejí aktivity zaměřené na:

 • osobnostní a sociální rozvoj – podpora zdravého sebevědomí a sebeprosazení
 • ujasnění si postojů co je pro ně dobré a co špatné
 • spolupráce s vrstevníky i dospělými
 • odreagování přemíry energie
 • pravidla chování, ujasňování si hranic
 • orientace v obtížných životních situacích
 • řešení konfliktů apod.

Kdo jsou dobrovolníci v programu KOMPAS?

 • Lidé starší 18 let, kteří pod vedením zkušených odborníků absolvují školení k metodice a organizaci programu. Na školení se také seznamují s typy dětí v programu a modelovými situacemi, do kterých se mohou se svou skupinkou dostat. Při velkém zájmu, je možné zapojit i šikovného dobrovolníka staršího 15 ti let, který bude doplňovat vedoucovský tým starších dobrovolníků.
 • Dobrovolníky po dobu působení v programu odborně vedou manažer spolu se supervizorem. Pomáhají dobrovolníkům řešit obtížné situace, jsou jim oporou.

Činnosti dobrovolníků v programu KOMPAS?
Tým dobrovolníků vede jednou týdně schůzky. Připravují program jednotlivých schůzek, přičemž se snaží vyjít vstříc nápadům a přáním dětí. Povinně se  účastní supervizních schůzek jednou za měsíc a vedou zápisy o průběhu skupiny.

Dobrovolnický program Pomáháme tím, co umíme máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě v rámci MENTORINGOVÝCH PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ NA PODPORU RODIN A DĚTÍ.

Tento dobrovolnický program je zaměřen na prevenci rizikového chování a podporu dětí, které selhávají ve vzdělávacím procesu. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 1 -2 hodiny se 1 dobrovolník starší 15 let schází s malou skupinkou dětí nebo se jeden dobrovolník schází s jedním dítětem. Program vytváří bezpečný tréninkový prostor pro rozvoj a posilování vzdělávacích dovedností dětí a navázání zdravých vrstevnických vztahů.

Cílová skupina:

 • děti školního věku
 • ze sociálně slabého prostředí
 • se slabými školními výsledky
 • se specifickými poruchami učení
 • s narušenými komunikačními schopnostmi
 • cizojazyčně mluvící

 

Specifika cílové skupiny:
Jedná se o děti, které mají problémy s učením. Často také mohou být ze sociálně slabšího prostředí. Je tedy nutná zejména trpělivost a počítat s tím, že zlepšení studijních výsledků nepřijde hned. 

Čím musí zájemce projít, než se stane dobrovolníkem:
U tohoto programu musí zájemce o dobrovolnictví projít úvodní schůzkou, kde je zjišťována motivace zájemce, co od dobrovolnictví očekává, jeho zájmy a možnosti. Po prvním seznámení je zájemce povinen absolvovat školení a následně náhledy u jednoho z našich stávajících dobrovolníků. Poté jsou k zájemci vytipované vhodné děti/dítě. Zájemce se nejprve seznamuje s rodiči a následně i s dětmi/dítětem. Je důležité, aby si rozuměl jak s rodiči, tak i s dítětem. Na těchto schůzkách je přítomen i koordinátor dobrovolníků. Po první schůzce proběhne rozhovor s klientem i dobrovolníkem. Zde se zjišťuje, zda dítě do skupiny zapadne a jestli si rozumí s dobrovolníkem. U jednotlivců se zjišťuje, zda naváže s dobrovolníkem dobrý vztah.

Možnosti aktivit s danou skupinou:
V tomto programu je aktivita předem daná. Jedná se o doučování. Samozřejmě je možné učení prokládat nějakou zábavnou aktivitou, kvůli lepšímu soustředění, ze strany dětí.

Dobrovolnický program DOBROVOLÍCI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH máme akreditovaný u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Smyslem programu je psychosociální podpora pacientů a zpříjemnění a ukrácení jejich času tráveného ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, hospicová péče).

Náplň činnosti:

 • společník u lůžka dospělých pacientů si s pacienty především povídá, případně se podle jeho zájmu může věnovat dalším aktivitám (čtení, luštění…)
 • s malými dětmi si dobrovolník hraje (karty, stolní hry…), ale může se věnovat i tvořivé činnosti
 • dobrovolník se může věnovat i speciální činnost, např. zooterapii

Naši současní dobrovolníci jsou z řad studentů gymnázií, z pedagogické školy a VOŠ ve věku 17 – 21 let. Převážná část těchto studentů se chce hlásit na vysoké školy humanitního a pedagogického zaměření. V poslední době přibývají dobrovolníci v produktivním věku Tvoří již téměř polovinu dobrovolníků. V současné době jsou našimi dobrovolníky i samotní lidé s postižením, kteří také chtějí pomáhat. Tito dobrovolníci potřebují mnohem větší podporu od koordinátorů, ale i přes to se nám tento model velice osvědčil.

Nejčastější motivací k dobrovolnictví je, že chtějí pomoct někomu potřebnému, smysluplně trávit svůj volný čas, získat cenné zkušenosti pro budoucí studium či zaměstnání a poznat nové lidi.

Co poskytujeme našim dobrovolníkům?

 • Dobrovolníkům poskytujeme předvstupní přípravu k výkonu dobrovolnické činnosti a zdravotnické školení první pomoci. Předvstupní přípravu zajišťuje koordinátor dobrovolníků, probíhá buď skupinově, nebo individuálně.
 • S dobrovolníkem uzavírá koordinátor smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické službě, přílohou smlouvy je kodex dobrovolníka a mlčenlivost. K smlouvě dobrovolník dokládá výpis z rejstříků trestů a podpisem smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti.
 • Každý dobrovolník je pojištěn pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví pojištěné osoby (dobrovolníka) na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolnické činnosti. Jedná se o pojistnou smlouvu č.: 001-0088-018, která vyhovuje zákonu o dobrovolnické službě.
 • Za účelem kontroly, hodnocení dobrovolnické činnosti a řešení (předcházení) případných problémů probíhají pravidelně 1 x za tři měsíce v rozsahu 2 hodin skupinové supervize pod vedením odborného supervizora. Pokud se z nějakých důvodů neuskuteční skupinová supervize, probíhá skupinové setkání dobrovolníků s koordinátorem. Práce s lidmi s postižením a seniory je náročná a někteří z našich současných dobrovolníků nemají s touto cílovou skupinou zkušenosti. Koordinátor proto poskytuje zvýšenou podporu dobrovolníkům, koordinátor dobrovolníků je v pravidelném spojení s dobrovolníky a dle individuální potřeby dobrovolníka probíhají individuální schůzky koordinátora a dobrovolníka (zpravidla 1-2 x 2 měsíce).