Historie, poslání a cíle

INSTAND, zapsaný ústav založili (jako občanské sdružení) v roce 2004 odborníci z oblasti sociálních služeb na základě svého odborného zájmu a veřejné potřeby podpořit proces transformace sociálních služeb v České republice. Zakládající členové se podíleli na vytváření Standardů kvality sociálních služeb a certifikačního systému sociálních služeb v celé České republice.

V letech 2014 a 2015 procházel INSTAND transformací z občanského sdružení v novou právní formu – zapsaný ústav (od 27. 1. 2015).

INSTAND má celorepublikové pokrytí a sídlo v Karlových Varech.

Mezi hlavní činnosti INSTANDu patří:

• podpora transformace pobytových sociálních služeb
• podpora iniciace přirozených zdrojů podpory pro lidi s postižením a pro seniory – dobrovolnictví
• podpora reformy opatrovnictví
• semináře na klíč – celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků
• supervize v sociálních službách
• poskytování konzultací k rozvoji kvality sociálních služeb
• příprava na inspekce poskytování sociálních služeb
• audity kvality
• procesní audity
• koučování

Naše poslání a cíle:

• prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb
• přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb
• usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí
• přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání
• prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách
• posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
• podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí