Inovace systému kvality sociálních služeb

Zapsaný ústav INSTAND realizoval v období 1. 9. 2012 – 30. 11. 2014 veřejnou zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Inovace systému kvality sociálních služeb společně s organizacemi Quip, JOB a SKOK.

LRG Loga_mpsv_OPLZZ_barva

Veřejná zakázka MPSV ČR s názvem Inovace systému kvality sociálních služeb byla realizována v rámci stejnojmenného Individuálního projektu MPSV, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem veřejné zakázky bylo vytvoření podmínek pro zefektivnění systému kontroly kvality sociálních služeb. A to zejména prostřednictvím systémové úpravy legislativní a metodické. Aktivitami, které směřovaly k naplnění systémových úprav, byly revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele, aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů, právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/11748

Celkovým cílem projektu bylo revidovat systém kvality sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Realizace byla zaměřena na zkvalitnění metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu v České republice.

Projekt byl rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:

  1. Revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele.
  2. Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů (metodika inspekcí).
  3. Vstupní vzdělávací program pro inspektory – úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce).
  4. Průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a kompetencí inspektorů (metodická a konzultační setkávání zaměstnanců krajských poboček Úřadu práce, kteří vykonávají agendu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb a zaměstnanců krajských úřadů), revize vedení Seznamu inspektorů, realizace kolokvií, hodnocení inspekčních zpráv, konference).
  5. Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
  6. Publicita projektu.

Tyto klíčové aktivity byly realizovány postupně s důrazem na konzultační proces s relevantními aktéry (inspektoři – úředníci krajských poboček Úřadu práce s agendou kvalita sociálních služeb, zaměstnanci krajských úřadů – osoby zapojované do týmu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaní odborníci – inspektoři kvality sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a jejich střešní a profesní organizace) a diseminaci výstupů aktivit.

 

Období realizace: 1. 9. 2012 – 30. 11. 2014

Rozpočet veřejné zakázky: 7 217 458,- Kč bez DPH (8 660 950,- Kč vč. DPH)

Hlavní řešitelka veřejné zakázky: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Koordinátorka veřejné zakázky: Mgr. Martina Zamrazilová

e-mail: zamrazilova@instand.cz

tel: 739 662 631

Název organizace Kontaktní osoba Webové stránky
JOB o. s. Josef Veselka www.jobos.cz
QUIP – Společnost pro změnu o. s. Mgr. Milena Johnová www.kvalitavpraxi.cz
SKOK o. s. Hana Vlčková www.skok.biz
Odborný seminář v rámci projektu inovace kvality sociálních služeb