Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám

Obsahem projektu Kvalitním vzděláním ke kvalitním sociálním službám, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00205, byla realizace vzdělávacích programů akreditovaných MPSV, jejichž potřebnost byla zjištěna dotazníkovým šetřením vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb.

LRG OPLZZ_Pce_logolink

Popis projektu

Obsahem projektu byla realizace vzdělávacích programů akreditovaných MPSV, jejichž potřebnost byla zjištěna dotazníkovým šetřením vzdělávacích potřeb pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Všechny vzdělávací programy byly realizovány pro pracovníky různých poskytovatelů jako nadregionální, což přineslo efekt v podobě výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi kraji ČR (kromě Prahy). Vzdělávací programy byly vytvořeny na základě dlouhodobých zkušeností o. s. Instand se vzděláváním pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Předkladatel se zavázal při realizaci projektu dbát na zajištění nejvyšší kvality poskytnutých vzdělávacích programů. Projekt byl rozdělen do pěti hlavních aktivit podle zaměření vzdělávacích programů:

 1. Odborné stáže pro pracovníky pobytových zařízení – systém stáží zaměřený na zvyšování kvality poskytovaných služeb, případně na zkušenosti z transformačního procesu pobytových služeb.
 2. Management sociálních služeb (celkem 40 h) – pro vedoucí pracovníky – Úvod do studia managementu, základní manažerské dovednosti (8 h), Strategie řízení organizace a SWOT analýza (8 h), Organizační struktura (8 h), Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I. (8 h), Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II. (8 h)
 3. Řízení lidských zdrojů (celkem 38 h) – Řízení lidských zdrojů (8 h), Personální řízení (8 h), Týmová práce (8 h), Vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10 (6 h), Supervize (8 h)
 4. Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality (200 h)
 5. POST, vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby (174 h) – lze absolvovat jednotlivé moduly v rozsahu cca 50 hodin

Cíle projektu

Cílem projektu bylo rozvinout odborné kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb tak, aby efektivně zajišťovali integraci uživatelů služeb do běžného života ve společnosti a do volného trhu práce. Toho projekt dosáhl naplněním dílčích cílů:

Příprava a realizace odborných stáží pro pracovníky poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Realizace akreditovaných vzdělávacích programů:

 • management sociálních služeb,
 • řízení lidských zdrojů v sociálních službách,
 • metodická práci v sociálních službách,
 • komunikace a posuzování stupně závislosti na pomoci druhé osoby s jednotlivými skupinami uživatelů / zájemců o službu.

Dalšími cíli bylo poskytnout tyto vzdělávací programy ve vysoké kvalitě a osobám, které prokážou dostatečnou kvalifikaci, zájem a provázanost s potřebami organizace, ve které jsou zaměstnáni.

Cílové skupiny: Poskytovatelé sociálních služeb napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Účastníci/ce projektu:

 • zaměstnanci/kyně
 • pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region: Všechny kraje České republiky, kromě hlavního města Prahy

Průběh:

U vzdělávacích aktivit 2) až 5) byly v rámci přípravné fáze osloveni poskytovatelé sociálních služeb, kteří vyjádřili předběžný zájem o vzdělávání. S lektory byly vyjednány termíny vzdělávání a byl sestaven harmonogram vzdělávání.  V průběhu 2. a 3. měsíce byly zpracovávány přihlášky do vzdělávání. V případě velké poptávky po vzdělávání bylo plánováno provedení výběru účastníků prostřednictvím výběrového řízení podle motivačního dopisu, CV a doporučení zaměstnavatele. Při výběru se také přihlíželo k zastoupení druhů služeb nebo cílových skupin a k zastoupení všech přihlášených krajů.

Vzdělávání bylo realizováno vzhledem k nadregionálnímu dopadu v Praze, v seminární místnosti o. s. INSTAND.

1. Odborné stáže pro pracovníky pobytových zařízení

V rámci přípravy realizace stáží byly s organizacemi, které vyjádřily souhlas s přijímáním stážistů, uzavřeny smlouvy o poskytování stáží. Stážisté byly podpořeni ve stanovování cílů a způsobů jejich dosažení s využitím prvků koučování. Přijímající organizace se mohla společně se stážisty zaměřit na konkrétní činnosti a oblasti. Omezilo se tak běžné riziko stáží, kdy stážisté jsou „diváky“ bez vtažení pozorovaného k vlastní činnosti a implementace do praxe. Za obsah stáže byla odpovědná přijímající organizace, resp. průvodce stáží. 

2. Management sociálních služeb

Rozsahem vzdělávání Management sociálních služeb bylo 40 hodin a zahrnovalo následující  témata: úvod do studia managementu, základní manažerské dovednosti, strategie řízení organizace a SWOT analýza, organizační struktura, manažerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I a II. Aktivita byla v plném rozsahu realizována dvakrát v období březen 2014 – červen 2015, tzv. I. a II. běh. 

3. Řízení lidských zdrojů

Tato aktivita měla rozsah 38 hodin a skládala se z témat vzdělávání: řízení lidských zdrojů, personální řízení, týmová práce, vzdělávací seminář ke standardu č. 9 a 10, supervize. Aktivita byla v plném rozsahu realizována dvakrát v období březen 2014 – červen 2015, tzv. I. a II. běh. 

4. Vzdělávání pracovníků zodpovědných za tvorbu metodik poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality (rozsah 200 hodin)

Jednotlivé moduly vzdělávacího programu byly realizovány v období březen 2014 – červen 2015. Vzdělávání probíhalo v třídenních teoretických blocích. Mezi teoretickými bloky účastníci vzdělávání prováděli praktickou aplikaci metodické práce ve svém zařízení (celkem 9 dní x 8 hodin) a 8 hodin prováděli náslech/konzultaci u svého kolegy, účastníka vzdělávání v jiném zařízení. Na základě akreditace každý účastník průběžně zpracovával obsáhlé portfolio, které bylo na závěr hodnoceno lektory.

Obsah teoretického vzdělávání byl tematicky zaměřen – kontrola, týmová práce, technologie tvorby metodik, znám a učím, řešení konfliktů, problematické situace v týmu, prezentace vytvořených portfolií, vyhodnocení vzdělávání.

5. POST – Vzdělávací program posuzování stupně závislosti uživatelů / zájemců o sociální službu na pomoci jiné osoby rozsah 174 hodin)

V období březen 2014 – červen 2015 byly realizovány jednotlivé moduly vzdělávacího programu:

 • Specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním, mentálním, tělesným, smyslovým postižením, k seniorům a lidem s demencí v rámci posuzování stupně závislosti na pomoci jiné osoby
 • Metody zjišťování informací k hodnocení míry závislosti osob na pomoci jiné osoby
 • Metody vyhodnocování informací k hodnocení míry závislosti osob na pomoci jiné osoby
 • Efektivní komunikace v rámci posuzování stupně závislosti osob na pomoci jiné osoby
 • Kazuistická práce pod supervizí

Vzdělávání proběhlo v 7 vícedenních blocích. Účastníci zpracovali závěrečnou kazuistiku shrnující nabyté znalosti z jednotlivých modulů (podmínka úspěšného zakončení podle akreditace).

Místem realizace byla výuková místnost o. s. INSTAND.

Výsledky

Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím podpořených a rozšířených kompetencí efektivněji podporují integraci uživatelů služeb do běžného života ve společnosti a na trhu práce. Vyšší kvalita poskytovaných služeb díky hlubšímu vhledu do managementu, řízení lidských zdrojů, zavádění a tvorby metodických postupů v souladu se standardy a posuzování stupně závislosti na pomoci druhé osoby jak zájemců o sociální službu, tak i u stávajících uživatelů sociálních služeb.

Mezinárodní spolupráce: Projekt neměl mezinárodní spolupráci.

Partneři: Projekt nebyl realizován ve spolupráci s partnery

Rozpočet projektu: 2 090 135,18 Kč

Období realizace: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015

Projektová manažerka: Ing. Milena Tomášková, DiS.