Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni v rámci Libereckého kraje, jejíž základem je funkční koordinační struktura pro vytváření sítě sociálních služeb. Naplněním tohoto cíle bylo vytvořeno prostředí pro systémové vzdělávání a profesionální růst pracovníků, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na úrovni obcí a regionu Libereckého kraje. Byla zajištěna trvalá podpora partnerství prostřednictvím vzdělávání, konzultačního procesu, supervize a plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni.

Projekt byl realizován na žádost a v úzké spolupráci s Libereckým krajem. Aktivity projektu navazovaly na dosavadní systémová opatření a realizované projekty Libereckého kraje, které spočívaly v zajišťování kvality sociálních služeb a zajištění celoživotního a odborného vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů. Cílem vzdělávání těchto pracovníků bylo posilování jejich schopností a dovedností k začleňování uživatelů sociálních služeb a předcházení sociálního vyloučení specifických skupin obyvatel v Libereckém kraji.

Realizace projektu směřovala k zakotvení systémových opatření v politice místní a typové dostupnosti kvalitních, na uživatele zaměřených, sociálních služeb. Aktivity projektu byly v souladu s programovým opatřením zaměřeny na pracovníky poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a na pracovníky sociálních služeb, kteří podporují začlenění specifických skupin obyvatel do společnosti. Součástí projektu byly ucelené vzdělávací programy pro ověření metodik komunitního plánování sociálních služeb, vzdělávací programy pro management sociálních služeb, pracovníky v přímé péči a vzdělávání pro supervizory v sociálních službách. Na podporu a rozvoj kvality sociálních služeb bylo zaměřeno vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů v rámci řízeného sebehodnocení s následnými konzultacemi a v rámci tvorby rozvojových plánů s podpůrnými konzultacemi.

Příjemce grantu: INSTAND, o. s.

Období realizace: 1.9.2006 – 31.8.2008