Podpora procesu zvyšování kvality sociálních služeb v Diakonii Českobratrské církve evangelické

Cílem projektu bylo podpořit schopnosti a dovednosti vybraných zařízení sociálních služeb Diakonie ČCE lokalizovaných v Praze a okolí, které zajišťovaly integraci uživatelů sociálních služeb do běžného života ve společnosti a do volného trhu práce. To vše s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a v souladu s NAP sociálního začleňování pro léta 2004-2006 (Usnesení vlády ČR č. 730 ze dne 21. 7. 2004).

Jedním z cílů bylo připravit takový vzdělávací program, aby co nejvíce odpovídal potřebám pracovníků Diakonie ČCE při zavádění a naplňování národních standardů kvality. Hlavní aktivitou projektu byl proces sebehodnocení poskytovatelů služeb s následnými externími konzultacemi k jednotlivým typům služeb v pražských střediscích DČCE. Tím byla zajištěna kontinuita celého procesu zlepšování kvality služeb. Významnou součástí projektu bylo též vyškolení konzultantů pro zavádění a naplňování standardů kvality z řad vlastních pracovníků DČCE. Vzdělávací program interních konzultantů probíhal jejich zapojením v konzultačních týmech (learning by doing) a samotné konzultace byly vedeny jako podpůrný andragogický proces, který je vlastní “učící se organizaci”. Výstupem této části projektu jsou zprávy z jednotlivých konzultací. Zjištěné vzdělávací potřeby byly bezprostředně promítnuty do tréninkových programů připravovaných úsekem vzdělávání metodiky DČCE. Ty důsledně sledují požadavek sociálního začleňování ohrožených skupin uživatelů služeb a zvyšování profesionální kompetence samotných pracovníků.

 

Příjemce grantu: Diakonie Českobratrské církve evangelické

Role o. s. INSTAND: Partner