INSTAND

Projekt navazoval na Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, který byl realizován v letech 2009 – 2011 a jehož realizátorem bylo také o. s. Instand.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit a prohloubit transformační proces pobytových služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních služeb především pro osoby se zdravotním postižením.

LRG projekty kvary loga

Z domovů pro osoby se zdravotním postižením přešlo v rámci tohoto projektu do návazných sociálních služeb 20 uživatelů.

Dále byla zmapována sociální situace žadatelů o umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením a poskytovaných služeb v jejich komunitě a následné zajištěny tyto adekvátních služby tak, aby se předešlo jejich umístění. Do navržené alternativní služby byli umístěni 2 žadatelé, v těchto případech se předešlo jejich umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením.

Průběžně byla aktualizována „Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb“.

Za podpory externích expertek byly vytvořeny transformační plány dvou domovů pro osoby se zdravotním postižením.

V průběhu realizace projektu byly vytvářeny analytické podklady podporující transformační proces v Karlovarském kraji – Návrh opatření na zajištění dostupné sítě sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v Karlovarském kraji a Zásobník projektových námětů zaměřených na podporu uplatnitelnosti osob s mentálním postižením na trhu práce.

Průběžně byla zpracovávána Analytická zpráva o průběhu pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb. V rámci výzkumu bylo sledováno deset případů sociální práce s klienty, kteří v průběhu posledních let odešli nebo měli odejít z domovů pro osoby se zdravotním postižením do komunitních sociálních služeb.

Pro pracovníky v přímé péči, pro pracovníky návazných služeb a pro uživatele domovů pro osoby se zdravotním postižením a návazných sociálních služeb byly realizovány vzdělávací programy.

Dále byl realizován dlouhodobý vzdělávací program „Posuzování stupně závislosti uživatelů/zájemců o službu“, který byl určen pro sociální pracovníky, kteří působí zejména v pobytových službách a pro sociální pracovníky, kteří provádějí šetření k přiznání příspěvku na péči na pověřených obcích.

V rámci projektu byl vytvořen filmový dokument „Z domova domů“ zachycující přechod uživatelů z domovů pro osoby se zdravotním postižením do samostatného bydlení.

 

Období realizace: 1. 6. 2011 – 31. 3. 2013

Rozpočet veřejné zakázky: 25 922 400,- Kč

Více informací naleznete na www.ipkktransformace.cz