Veřejná zakázka Libereckého kraje (v rámci IP 2)

V rámci Individuálního prjektu Libereckého kraje – Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji jsme realizovali část B, C a E veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v Libereckém kraji“ (číslo zakázky 04489).

Období realizace: 1. 6. 2010 – 31. 8. 2011

Celkový rozsah plnění: 2 883 835,00 Kč

Vzdělávání úředníků sociálních odborů obcí, měst a krajů

Vzdělávací program byl koncipován jako další vzdělávání jak pro stávající, tak i nově příchozí úředníky, v jednotlivých oblastech jejich „zadavatelských“ činností. Jednalo se v něm nejen o činnosti v oblasti zvyšování kvality a kontroly sítě sociálních služeb, dostupnosti sociálních služeb, ale i v oblastech např. jejich financování, evropského kontextu, způsobu využívání partnerství atd. Významnou přidanou hodnotou vzdělávání bylo jeho provázání s praktickou částí, kdy účastníci formulovali a prezentovali řešení problémů a situací souvisejících s jejich praxí v oblasti plánování sítě sociálních služeb, zvyšování kvality sociálních služeb a systémem jejího hodnocení. Současně mohli i společně hledat a řešit problémy, s kterými se potýkali, a to včetně adekvátní prezentace.
Výuku zajišťovaly dvojice lektorů, z nichž jeden byl z řad významných pracovníků obecních a krajských úřadů v ČR – vedoucí odborů a oddělení sociálních věcí krajských úřadů, tajemníci obcí a významní a zkušení pracovnici odborů sociálních služeb obcí. Lektoři účastníkům předávali i své bohaté praktické zkušenosti.

Vzdělávání bylo realizováno v Liberci, ve dvou bězích:
I. běh – srpen – listopad 2010
II. běh – únor – duben 2011.

Cíl programu:
Hlavním cílem vzdělávacího programu bylo poskytnout další vzdělávání jak stávajícím, tak i nově příchozím úředníkům, v oblastech zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb. Vzdělávací program se snaží přispět ke schopnosti úředníků krajů a obcí naplňovat povinnosti a znalosti, které jim od 1. 1. 2007 ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Lektoři:
Program vedli kvalitní a zkušení lektoři:

Mgr. Petra Altmannová (Odbor fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy)
PhDr. Alena Bauerová
Mgr. Martin Bednář, PhD.
PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA,
Mgr. Ilona Čtvrtníková
Ing. Dana Diváková (ředitelka Institutu komunitního rozvoje)
Ing. Petr Holý (odbor regionálního rozvoje KÚ kraje Vysočina)
Mgr. Miroslava Kurcová (tajemnice Městského úřadu Sokolov)
Martina Macurová, DiS.
Mgr. Daniel Rychlik (vedoucí odd. sociálních služeb KÚ Moravskoslezského kraje);
Mgr. Eva Srnová
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Mgr. Ingrid Štegmannová
Mgr. Marek Topolovský (odbor sociálních služeb, Městský úřad Havlíčkův Brod).

Celkový rozsah vzdělávacího programu byl 13 školících dnů, tj. celkem 104 hodiny po 45 minutách vyučovacího času. Vzdělávací programy splnily požadavky na akreditace:

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí, čísla akreditací 2007/192-SP a 2007/193-SP.
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků u Ministerstva vnitra, čísla akreditací AK/PV-55/2007, AK/PV-56/2007, AK/VE-11/2007 a AK/VE-12/2007.

Vzdělávací program byl rozdělen do 2 modulů:
Modul A: „Vzdělávací program pro úředníky obcí a krajů zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb“

Blok č. 1 – Systém sociálních služeb v ČR
Blok č. 2 – Systém kvality, standardy kvality sociálních služeb
Blok č. 3 – Zvyšování a vyhodnocování kvality sociálních služeb
Blok č. 4 – Kontrola sociálních služeb
Blok č. 5 – Zajištění dostupnosti sociálních služeb na principech komunitního plánování
Blok č. 6 – Provázanost procesů zvyšování kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb, závěrečné hodnocení účastníků

Modul B: „Vzdělávací program zaměřený na zvyšování znalostí v oblasti zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při využívání principů partnerství“

Blok č. 1 – Evropský kontext poskytování sociálních služeb v ČR
Blok č. 2 – Partnerství na místní a regionální úrovni v oblasti sociálních služeb
Blok č. 3 – Způsoby financování sociálních služeb v ČR, národní dotační programy na místní, regionální a celostátní úrovni
Blok č. 4 – Finanční možnosti vyplývající z členství v EU a EHS
Blok č. 5 – Metody plánování a stanovování hlavních priorit rozvoje, vhodné způsoby jejich prezentování
Blok č. 6 – Příprava, řízení a vyhodnocování projektů, závěrečné hodnocení účastníků

Místem setkání byly prostory Krajského úřadu, U Jezu 2, Liberec.

Účast na vzdělávacím programu nebyla zpoplatněna. Kurzovné bylo plně hrazeno z grantu spolufinancovaného z prostředků ESF. Ubytování a doprava nebyly z rozpočtu projektu hrazeny.

Podmínky pro přijetí do výběrového řízení:
Uchazeč musel splňovat podmínky pro pozici „Úředník podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků“.

Profil absolventa vzdělávání:

 • Orientuje se v dopadu legislativy a politik EU na sociální služby v ČR
 • Zná standardy kvality sociálních služeb, rozumí klíčovým standardům a významu ochrany práv uživatelů jako základu pro poskytování kvalitní služby
 • Zná principy komunitního plánování
 • Orientuje se v systémech kontroly, zvyšování a rozvoje kvality
 • Zná metody plánování a řízení využitelné při zajištění a organizování sítě sociálních služeb
 • Zná metody budování funkčního partnerství a jeho udržení a rozvíjení
 • Zná možnosti a příležitosti pro financování projektů v sociální oblasti

Vzdělávání metodiků zavádění standardů kvality u poskytovatelů sociálních služeb

Zákon o sociálních službách, společně s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, vstoupil v účinnost 1. 1. 2007. Tím byla nastavena kriteria, jejichž naplněním se vyznačuje kvalitní sociální služba.  Od roku 2007 také začaly být prováděny inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb, při nichž často dochází ke zjištěním, že některá ze 17 zásadních kriterií nejsou naplňována.  Pro odstranění zjištěných nedostatků bývá přizván externí konzultant. Realizace tohoto vzdělávacího programu vychází z této situace a  účastníkům umožňuje hlubší porozumění standardům kvality a jejich provázanosti. Učí, jak vytvářet metodické postupy týmově, a uplatňovat je v praxi. Nedílnou součástí vzdělávání metodiků je praktická aplikace ve vlastní organizaci a náslech/konzultace u jiného účastníka vzdělávání v organizaci, kde pracuje.
Vzdělávání je založeno na interaktivní formě. Kromě výkladu v něm zaujímá významné místo cvičení ve skupinách, prezentace vlastní práce, poskytování zpětné vazby a sdílení dobré praxe účastníků.

Cíl programu:
Hlavním cílem vzdělávacího programu je vycvičit pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v dovednostech souvisejících s tvorbou a aktualizací metodik poskytování sociálních služeb.

Profil absolventa vzdělávání:

 • zná standardy kvality sociálních služeb a umí jejich požadavky vysvětlit, předávat jejich smysl dál
 • zná principy kontroly a umí hodnotit využívání metodických postupů v praxi
 • umí řídit práci skupiny, rozumí rolím v týmu, umí pracovat s konfliktními situacemi, umí shrnovat, držet strukturu, téma, umí formulovat cíle a dosahovat jich
 • umí vytvořit metodické postupy – strukturovat, formalizovat, zobecňovat, pozorovat dobrou praxi, efektivně se ptát ostatních, popisovat

Lektoři:
Výuku zajišťovali odborníci na kvalitu sociálních služeb:

 • Bc. Ilona Holková,
 • Mgr. Aleš Gabrysz,
 • PhDr. Jaroslava Sýkorová,

Celkový rozsah vzdělávacího programu byl 200 hodin, z toho 15 školících dní, tj. celkem 120 hodin po 45 minutách vyučovacího času a 80 hodin supervidované praxe v zařízeních, kde frekventanti pracovali. Vzdělávání bylo realizováno v období říjen 2010 – červen 2011.

Vzdělávací program byl akreditován podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí, akreditace č. 2009/191-SP.

Do vzdělávání byli přijati uchazeči na základě dvoukolového výběrového řízení, které se uskutečnilo v srpnu – září 2010. V prvním kole byl proveden výběr podle zaslaného motivačního dopisu, CV, doporučení zaměstnavatele a vstupních kriterií. Při výběru bylo přihlíženo k zastoupení druhů služeb nebo cílových skupin.
Vstupní kritéria:

 • Naplnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti Sociální pracovník, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • Min. 2 roky praxe v sociálních službách
 • Důkladná znalost standardů a zkušenosti s jejich aplikací (modelové situace)
 • Schopnost týmové spolupráce (sebereflexe, zkušenosti se supervizí)
 • Uživatelská znalost PC, internet
 • Strukturovaný životopis max. 2 strany A4
 • Motivační dopis na cca 1- 2 strany A4, na jedno z témat:
  • Zkušenosti se zaváděním standardů v organizaci kde působím a očekávání změny po absolvování kurzu
  • Můj příspěvek k zavádění standardů (metodických postupů) v naší organizaci a očekávání změny po absolvování kurzu
 • Role metodika v naší organizaci a očekávání změny po absolvování kurzu
 • Vyjádření zaměstnavatele s možností uplatnit kompetence metodika v zařízení, které bude doplněno popisem funkčního místa a náplní práce uchazeče
 • Doporučení pracovníka do vzdělávání vystavené zaměstnavatelem.

Účast na vzdělávacím programu nebyla zpoplatněna. Kurzovné bylo plně hrazeno z prostředků ESF.

Ubytování a doprava nebyly z rozpočtu veřejné zakázky hrazeny.

Vzdělávací kurz pro podporu tvorby, hodnocení a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb

Tento vzdělávací program byl zaměřen na dvě cílové skupiny a tomu odpovídal i jejich specifický obsah:

Část E1 – Vyhodnocení a aktualizace rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb, které zřizuje Liberecký kraj

Tvorba rozvojových plánů je důležitým krokem k tomu, aby poskytování sociálních služeb odpovídalo standardům kvality sociálních služeb a především umožnilo Libereckému kraji nastavovat, řídit a koordinovat síť sociálních služeb, která by byla dostupná a efektivní.
Tvorba strategických plánů přináší posílení manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků a vytváří prostor pro diskusi nad směřováním, situací a konkrétními problémy organizace se zřizovatelem, resp. zadavatelem služeb. Přivádí vedoucí pracovníky ke zhodnocení vnitřních podmínek a předpokladů zařízení, ale také zhodnocení vnějších vlivů, které mohou výrazně ovlivnit další existenci zařízení.
Předkladatel vnímá tvorbu rozvojových plánů jako významnou součást zvyšování kompetencí řídících pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o netradiční, nicméně velmi efektivní, formu vzdělávání managementu, která je zaměřena na zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků v těchto oblastech:

 • umí sestavit strategickou skupinu pro tvorbu rozvojového plánu a řídit její práci
 • umí analyzovat a popsat současnou situaci v organizaci
 • umí vyhodnotit naplňování stanovených cílů z minulého období
 • umí stanovit strategické záměry v souladu s požadavky zásad zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • umí stanovit měřitelné a reálné cíle pro další plánovací období, umí stanovit kroky pro naplnění stanovených cílů.

Smyslem aktualizace strategických plánů je podpořit rozvojové aktivity kraje v oblasti sociálních služeb a nasměrovat úsilí všech aktérů stejným směrem se stejným cílem.

Účastníci vzdělávání
Strategické plánování bude zaměřeno v této části E1 na organizace, které zřizuje kraj. Tyto organizace již mají zkušenost s tvorbou strategických plánů a procesem konzultací.

Vzdělávání bylo realizováno formou:

1. Úvodního semináře pro management poskytovatelů sociálních služeb k metodice rozvojových plánů
Úvodní seminář byl zaměřen na změny v metodiky a struktuře rozvojových plánů, které reflektují změny v legislativě a koncepční záměry kraje. Součástí semináře byly diskuze o způsobu vyhodnocování rozvojových plánů, které organizace vytvořily v rámci projektu Phare 2003.

2. Realizací konzultací k aktualizaci rozvojových plánů u poskytovatelů, které zřizuje Liberecký kraj
Konzultace byly 4 hodinové a probíhaly za účasti zástupců poskytovatele, kteří se podíleli na vyhodnocení a aktualizaci rozvojového plánu, konzultanta a zástupce Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Libereckého kraje. Konzultace byly realizovány v období leden – březen 2011.

3. Závěrečný seminář
Z konzultací byla zpracována závěrečná zpráva s uvedením hlavních projednávaných oblasti, doporučení konzultantů a stanoviska zástupců kraje. Jejich shrnutí a rozbor ukázala analýza, která byla prezentována na závěrečném semináři. Obsah semináře byl dále zaměřen na sdílení zkušeností z procesu strategického plánování a vyhodnocení vzdělávacího procesu. V závěru semináře obdrželi účastníci, kteří splnili kritéria vzdělávacího programu, osvědčení. Kritéria pro hodnocení úspěšného absolvování vzdělávání:

 • aktivní zapojení ve všech vzdělávacích aktivitách kurzu (úvodní seminář, účast na konzultaci, účast na závěrečném semináři)
 • vyhodnocení a tvorba rozvojového plánu
 • odevzdání rozvojového plánu ve stanoveném termínu.

Lektoři a konzultanti vzdělávacího programu
Tým konzultantů byl zastoupen zkušenými lektory v oblasti praktické aplikace standardů kvality v různých druzích služeb, kteří měli zkušenosti se strategickým plánováním, znali metodiku pro tvorbu rozvojových plánů, uměli poskytovat metodickou podporu při tvorbě rozvojových plánů, uměli poskytovat zpětnou vazbu v průběhu tvorby rozvojových plánů a měli znalost legislativy související s poskytováním sociálních služeb.

PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Ilona Čtvrtníková
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, PhD.
Mgr. Jindřich Racek
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Ing. Milena Tomášková

Účast na vzdělávacím programu nebyla zpoplatněna. Kurzovné bylo plně hrazeno z prostředků ESF.

Část E2 – Podpora tvorby rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb, které chtějí být zařazeny do sítě sociálních služeb Libereckého kraje – vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Tvorba rozvojových plánů je důležitým krokem k tomu, aby poskytování sociálních služeb odpovídalo standardům kvality sociálních služeb a především umožnilo Libereckému kraji nastavovat, řídit a koordinovat síť sociálních služeb, která by byla dostupná a efektivní.
Tvorba strategických plánů přináší posílení manažerských schopností a dovedností vedoucích pracovníků a vytváří prostor pro diskusi nad směřováním, situací a konkrétními problémy organizace se zřizovatelem, resp. zadavatelem služeb. Přivádí vedoucí pracovníky ke zhodnocení vnitřních podmínek a předpokladů zařízení, ale také zhodnocení vnějších vlivů, které mohou výrazně ovlivnit další existenci zařízení.
Tvorba rozvojových plánů je významná součást zvyšování kompetencí řídících pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o netradiční, nicméně velmi efektivní, formu vzdělávání managementu, která je zaměřena na zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků v těchto oblastech:

 • umí sestavit tým pro tvorbu rozvojového plánu a řídit její práci
 • umí analyzovat a popsat současnou situaci v organizaci
 • umí vyhodnotit naplňování stanovených cílů z minulého období
 • umí stanovit strategické záměry v souladu s požadavky zásad zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • umí stanovit měřitelné a reálné cíle pro další plánovací období, umí stanovit kroky pro naplnění stanovených cílů.

Účastníci vzdělávání
Strategické plánování bylo zaměřeno v části E2 na NNO a organizace zřizované obcemi, které prošly procesem sebehodnocení v rámci projektu OP RLZ a neměly možnost se zatím zapojit do procesu strategického plánování.

Vzdělávání bylo realizováno formou:

1. Úvodního semináře pro management poskytovatelů sociálních služeb k metodice rozvojových plánů
Seminář byl zaměřen na obecnější seznámení se strategickým plánováním, způsobem práce strategického týmu a s přípravou na konzultace. Hlavní důraz byl kladen na podrobné seznámení s metodikou a strukturou plánu, procesem přípravy a konzultací v jednotlivých organizacích.

2. Realizací konzultací k aktualizaci rozvojových plánů u poskytovatelů, které zřizuje Liberecký kraj
Smyslem tvorby rozvojových plánů bylo podpořit rozvojové aktivity kraje v oblasti sociálních služeb a nasměrovat úsilí všech aktérů stejným směrem se stejným cílem. Rozvojové plány poskytovatelů sociálních služeb mohou být rozhodujícím dokumentem, podle kterého bude kraj rozhodovat o zařazení poskytovatele/registrované služby do sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Konzultace byly 4 hodinové a konaly se za účasti zástupců poskytovatele, kteří se podíleli na vyhodnocení a aktualizaci rozvojového plánu, zřizovatele, externího konzultanta a zástupce Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Libereckého kraje. Konzultace byly realizovány v období únor – duben 2011.

3. Závěrečný seminář
Z konzultací byla zpracována závěrečná zpráva s uvedením hlavních projednávaných oblasti, doporučení konzultantů a stanoviska zástupců kraje. Jejich shrnutí a rozbor ukázala analýza, která byla prezentována na závěrečném semináři. Obsah semináře byl dále zaměřen na sdílení zkušeností z procesu strategického plánování a vyhodnocení vzdělávacího procesu. V závěru semináře obdrželi účastníci, kteří splnili kritéria vzdělávacího programu, osvědčení. Kritéria pro hodnocení úspěšného absolvování vzdělávání:

 • aktivní zapojení ve všech vzdělávacích aktivitách kurzu (úvodní seminář, účast na konzultaci, účast na závěrečném semináři)
 • vyhodnocení a tvorba rozvojového plánu
 • odevzdání rozvojového plánu ve stanoveném termínu

Lektoři a konzultanti vzdělávacího programu
Tým konzultantů byl zastoupen zkušenými lektory v oblasti praktické aplikace standardů kvality v různých druzích služeb, kteří měli zkušenosti se strategickým plánováním, znali metodiku pro tvorbu rozvojových plánů, uměli poskytovat metodickou podporu při tvorbě rozvojových plánů, uměli poskytovat zpětnou vazbu v průběhu tvorby rozvojových plánů a měli znalost legislativy související s poskytováním sociálních služeb.

PaedDr. Alexandra Bečvářová
Mgr. Ilona Čtvrtníková
PaedDr. PhDr. Jiří Miler, PhD.
Mgr. Jindřich Racek,
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Ing. Milena Tomášková

Účast na vzdělávacím programu nebyla zpoplatněna. Kurzovné bylo plně hrazeno z prostředků ESF.