Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit a rozvinout kompetence pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb tak, aby mohli efektivně zajistit integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a na volný trh práce, a uměli realizovat transformační procesy v rezidenčních službách.

LRG loga_oplzz

 

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit a rozvinout kompetence pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb tak, aby mohli efektivně zajistit integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a na volný trh práce, a uměli realizovat transformační procesy v rezidenčních službách.

Projekt byl rozdělen na tři sekce – sekci s celostátní působností a sekce pro Moravskoslezský a Liberecký kraj.

Celostátní působnost (kromě hl. m. Prahy) – v rámci projektu byli vzděláváni pracovníci obcí a krajů, kteří byli odpovědní za řízení oblasti sociálních služeb.  Vzdělávání bylo zaměřeno na zvyšování kompetencí při vykonávání  úkonů vyplývajících z jejich pracovních pozic.

Dále byli vyškoleni odborníci v supervizích dovednostech tak, aby byli schopni poskytovat supervizní podporu poskytovatelům sociálních služeb a tím zvyšovat a rozvíjet kvalitu poskytovaných služeb.

V neposlední řadě byli vzděláváni pracovníci poskytovatelů, kteří byli zodpovědní za tvorbu metodik služeb. Program rozvinula a posílil jejich dovednosti při plnění této role.

Aktivity v Libereckém kraji byly zaměřeny na vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované služby. Aktivita nabídla možnost konzultovat  zavedené a zaváděné postupy poskytování služeb s odborným konzultantem v týmu pracovníků poskytovatele. Každý zúčastněný poskytovatel tak čerpal podporu při nastavování procesů poskytování služeb a zavádění standardů kvality sociálních služeb prostřednictvím specialistů, inspektorů kvality sociálních služeb. Celkem bylo realizováno 1 214 hodin konzultací u 31 poskytovatele sociálních služeb. V rámci konzultací bylo vzděláno 326 pracovníků.

Na základě velké poptávky poskytovatelů bylo realizováno „Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních služeb prostřednictvím pracovních seminářů“. Významným prvkem této aktivity byla účast zadavatelů na setkání jednotlivých skupin. Účastníci vzdělávacího programu měli možnost se vzdělávat a ověřovat si zavedené postupy v oblasti řízení a poskytování kvalitní sociální služby v rámci diskusí na pracovních seminářích za podpory odborníků na kvalitu služeb v roli lektorů a současně i do přítomných zástupců zadavatelů sociálních služeb. Vzdělávací program byl v průběhu realizace akreditován MPSV s názvem MEPOSS, č. 2010/1179-PC/SP/VP.

Aktivity v Moravskoslezském kraji byly zacíleny na podporu kvalitního průběhu procesu transformace rezidenčních služeb. Podpora směřuje hlavně  k pracovníkům poskytovatelů rezidenčních služeb, kteří provází uživatele těchto služeb při přechodu do běžného života nebo do alternativních služeb komunitního typu.

V rámci projektu vznikly instruktážní filmy k procesu transformace, tištěné publikace (Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji, Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb a Manuál pro metodiky v sociálních službách) a byl aktualizován Manuál pro zadavatele sociálních služeb. 

Období realizace: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2011

Celkový rozsah plnění: 8 464 591,00 Kč