Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb

Řešení veřejné zakázky MPSV ČR v konsorciu s o.s. Hestia, VCVSCR a společností EuroProfis

Obecným cílem veřejné zakázky bylo vytvoření systému hodnocení kvality v sociálních službách, který bude významným nástrojem podporujícím sociální začleňování a zvyšováni úrovně poskytovaných sociálních služeb. Účelem veřejné zakázky bylo vytvořit vzdělávací program inspektorů a nastavit metodiku pro posuzování kvality sociálních služeb (inspekce). V konkrétní podobě byl projekt zaměřen na přípravu budoucích inspektorů kvality sociálních služeb a proškolení již vyškolených inspektorů tak, aby uměli rozpoznat soulad poskytované sociální služby se Standardy kvality sociálních služeb (MPSV 2002), vyvozovat závěry pro orgán odpovědný za kontrolu poskytování sociálních služeb a dávat podněty a podporu k rozvoji kvalitních sociálních služeb. Významným prvkem zakázky byl důraz kladený na zapojení dalších aktérů sociálních služeb do procesu hodnocení služby – a to zejména uživatele, poskytovatele a zadavatele (obce, kraje), ale i další subjekty působící v oblasti sociálních služeb.

Kontraktor: nabídka byla vybrána ve veřejné soutěži odboru sociálních služeb MPSV ČR
Role INSTAND: člen konsorcia
Rozpočet veřejné zakázky: 18 mil. Kč.
Projekt byl zahájen 6. 3. 2006