Reference

Projekt Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením začal v době, kdy přestávala platit stará úprava opatrovnictví a přicházely nové, v našich podmínkách neodzkoušené instituty a pro mne osobně to byla výzva být u toho, moci se na tvarování a stavbě „těch“ novinek  nějak aktivně podílet. Mít šanci něco ovlivnit a to si myslím, nebyl jen můj osobní cíl, ale i cíl celého projektu. Jsem si jistá, že se to podařilo.

Z projektu jsem si odnesla mnoho odborných informací a zkušeností, ale co se podařilo, bylo vytvořit skupinu lidí, kteří se se stejným zaujetím a na stejné vlně  snaží pomáhat lidem s handicapem a snaží se, aby opatrovnictví nebylo nevolnictví, ale důstojný život.

Mgr. Irena Černá, vedoucí oddělení sociálních služeb – odbor sociálních věcí, Město Sokolov


V projektu Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením jsem byla členkou konzultační skupiny, která v rámci projektu vznikla. To mi přineslo spoustu nových a hlavně cenných zkušeností. Naše skupina byla tvořena lidmi z různých profesí, což přinášelo různé pohledy a názory na problematiku opatrovnictví. Měli jsme možnost se vzájemně podělit o zkušenosti, sdílet některé příběhy lidí pod institutem opatrovnictví. Často jsem v nich našla inspiraci pro svou práci a nechyběly ani cenné rady z řad odborníků z oblasti práva.

Díky projektu a díky setkávání konzultační skupiny jsem pro jednu naši klientku získala právní zastoupení ve věci nepřiměřeného omezení ve svéprávnosti. Neuspěli jsme ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Plzni. Nyní se budeme ve spolupráci s JUDr. Matiaškem připravovat na dovolání k Nejvyššímu soudu a popřípadě i k Ústavnímu. Klientka byla mimo jiné omezena i v právu uzavřít manželství, a toto právo by lidem se zdravotním postižením nemělo být odpíráno.

Bc. Marcela Radová, Chráněné bydlení Dolmen, o. p. s.


Ve dnech 2. – 6. 2. 2015 proběhl v sociální službě DOZP Sagapo, p. o. Bruntál procesní audit, který zajišťoval Instand, z. ú. O auditu jsme byli dopředu informováni a byly nám poskytnuty potřebné informace i v písemné podobě. Auditoři pracovali velmi odpovědně a profesionálně se do služby „ponořili“. Přes počáteční nedůvěru a obavy všech zúčastněných zaměstnanců a uživatelů se během 2 dnů situace zklidnila a přítomnost auditorů jsme v podstatě nevnímali.

Závěrečný den procesního auditu jsme získali perfektní zpětnou vazbu na procesy ve službě, byly obnaženy problematické úseky v poskytovaných službách a výborně vypíchnuté institucionální prvky, které osobně vůbec nevnímáme díky „provozní slepotě“.

Velmi doporučujeme tento způsob konání auditů a to jak na kvalitu tak i procesy ve službách. Pokud budou takto realizovány, můžeme se potom bavit o opravdovém posunu vpřed.

Mgr. Petr Konečný, ředitel Sagapo, o. p., Bruntál


Výcvik v supervizních dovednostech byl náročný – časově i obsahově. Avšak byl rovněž inspirativní, podnětný, vedoucí ke strukturaci práce, postupů i přemýšlení o věcech pracovních i osobních. Také přinesl velmi praktické návody k aplikaci supervize a jejich technik jak v práci s týmem, tak v individuální supervizi. Shrnuto: byla to obohacující zkušenost.

PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel CPP p. o., Karviná


U vzdělávacího institutu INSTAND o. s. jsem absolvovala  výcvik v supervizích  dovednostech.  Díky němu jsem získala důležité poznatky a praktické zkušenosti pro rozvoj ve své profesi. Oceňuji přístup lektorek, které kurz vedly –  jejich otevřenost a vstřícnost. Celé období kurzu provázela pozitivní nálada a atmosféra bezpečí, která byla potřebná obzvláště v situacích, kdy se probírala citlivá pracovní témata účastníků výcviku. Zvlášť významné a podnětné pro mě bylo i povzbuzování a důvěra v naše kompetence i způsob, jakým dovedly lektorky upozornit na naše „rezervy a nedostatky“. To se  pak  stalo cennou „devízou“ pro můj vlastní přístup při supervizní praxi i pro práci sociálního a vedoucího pracovníka.

Mgr. Alena Kopidolová, vedoucí a sociální pracovník NZDM Klubu Nezbeda, Charita  Frýdek – Místek


S ohlednutím na kurz, který jsem měla možnost absolvovat, jsem si uvědomila, že jsem se kromě jiného naučila se více soustředit na ty, kterým poskytuji službu. Naučila jsem se přemýšlet v souvislosti, co klienti chtějí a co potřebují, a kde jsem v tom procesu já. Myslím, že mě tato schopnost činí vnímavější, a tím i profesně lepší. A považuji za nutné uvést, že jsme se to neučili jen přes sdělování informací, ale prostřednictvím spousty a spousty praktických cvičení. Nebylo to mnohdy jednoduché, ale dnes díky za to.

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková, supervizorka a lektorka v sociálních službách


Lektorky kursu mě naučily jinak myslet. To je ta hlavní devíza. Co jsem kdysi řešila zlostně, dnes řeším s klidem.  Myslím jinak o sobě,  o práci, o životě…. Jsem svobodnější a dělám jen to co chci. Po kursu už nepáchám násilí sama na sobě. Děkuji INSTANDu za posun a za změnu.

Mgr. Anna Hamelová, ředitelka, Náš svět, p. o., Pržno


Semináře mají vysokou úroveň, lektoři jsou vždy velmi dobře připravení, jsou fundovaní a jejich výklad je přizpůsoben složení skupiny, forma výkladu je přijatelná pro všechny. Velmi oceňujeme příklady z praxe a aktivní zapojení účastníků do výkladu, nutí to účastníky zamyslet se nad vykonávanou prací, a přemýšlet, co by se dalo zlepšit. Semináře jsou přínosem pro další práci, poznatky, myšlenky, nápady ze seminářů jsou využitelné v praxi.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Helena Kubíková, vedoucí sociální pracovnice, Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou


Účastníci byli se seminářem spokojeni – dozvěděli se mnoho zajímavých a důležitých informací, které mohou při své práci uplatnit. Přednášející zaujala posluchače především názornými příklady z praxe, které mnohdy řeknou více než jen teorie. Byl zde prostor i pro zodpovězení dotazů od posluchačů. Tento seminář byl pro naše zaměstnance jistě přínosem, těšíme se na příště!

Jana Sojková, DiS.vedoucí DOZP – Dům C, Jedličkův ústav, p. o., Liberec 1


V rámci projektu OPLZZ jsme spolupracovali s INSTANDem na několika klíčových aktivitách, které se týkaly vzdělávání jak vedoucích pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Organizaci seminářů měl na starost nositel projektu, tedy Reva. Podle vyplněných evaluačních dotazníků, rozhovorů s frekventanty a mé osobní účasti na všech akcích mohu zodpovědně prohlásit, že vybraní lektoři, PhDr. Sýkorová, JUDr. Kašlíková a Ing. Tomášková jsou odbornicemi na danou tematiku. Byly ochotny poradit a poučit posluchače i v oblastech, které se přímo netýkaly dané probírané problematiky. Semináře měly vysokou úroveň a získané vědomosti jsou uplatňovány jak ve vedení organizace, tak v jednání a postojů pracovníků v přímé péči. Semináře probíhaly v otevřené a příjemné atmosféře.

Eva Štanclová, Reva o.p.s.


Občanské sdružení Instand nám poskytlo semináře s názvem „Odborná skupinová supervize pracovníků v přímé péči, Vybrané standardy kvality sociálních služeb (č. 1, 2, 3, 5, 7, 8) s důrazem na standard č. 5, individuální plánování“ v projektu “Vzdělávejte se pro růst“.
Přínos pro pracovníky přímé péče: pochopení, větší srozumitelnost, začlenění do práce, osvětlení pojmů individuální plánování – výborné podání.
Přes krátký časový úsek, kdy musel být projekt realizován, nám o. s. INSTAND vyšel vstříc a poskytl nám semináře na klíč.

Děkujeme.

Marie Kočová, sociální pracovnice – metodik, Občanské sdružení Spokojený domov