Vzdělávací program akreditovaný u MŠMT

Absolventi vzdělávacího modulu dokážou definovat pojmy alternativní a augmentativní komunikace, klasifikovat metody a techniky AAK, rozlišují jejich výběr a využití podle různých kritérií (věk, druh a stupeň postižení nebo znevýhodnění, aktuální komunikační schopnosti a potřeby atd.), dokážou popsat nejvyužívanější systémy AAK a jejich použití v praxi, dokážou vytvářet základní nástroje a používat pomůcky dostupné pro AAK, vyhledají odpovídající odbornou a poradenskou péči a podporu v konkrétním případě jedince se závažně narušenou komunikační schopností.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Učitelé 1. a 2. stupně základních škol, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, výchovní poradci.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Ivana Čamková

Pedagogové získají široké penzum informací o individuálním plánování a individuálním přístupu k lidem s postižením využívaných v sociální práci. Poznatky jsou využitelné v pedagogické praxi, je možné je implementovat do samotné výuky a využít při práci s žáky se specifickými potřebami.

Účastníci se seznámí s nástroji využívanými pro zjištění situace člověka. Sami si budou moci nástroje vyzkoušet a obdrží materiály, které budou obsahovat popisy jednotlivých nástrojů, včetně toho, jak jednotlivé nástroje využívat v praxi. Část vzdělávání bude věnována Mapování potřeb podle Americké asociace pro postižení intelektu a vývojová postižení – American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).

Účastníci vzdělávání získají praktické informace o tom, jak se individuální plány vytváří a strukturují, proč je dobré tyto plány vytvářet a jak se využívají v praxi. Dále budou účastníci vzdělávání seznámeni s prací s riziky a rizikovými situacemi.

Účastníci vzdělávacího kurzu dokážou získané poznatky využít ve výuce a implementovat je do svých výukových materiálů.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Absolventi vzdělávacího modulu dokážou definovat pojmy integrace a inkluze včetně vymezení rozdílů mezi nimi, představit argumenty pro inkluzivní vzdělávání i rizika tohoto konceptu a možnosti jejich řešení (s využitím příkladů dobré praxe), představí dostupné možnosti podpůrných a vyrovnávacích opatření a jejich praktické využití, dokážou vysvětlit podstatu, tvorbu a realizaci individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti využití pedagogické asistence u těchto jedinců, objasní souvislosti inkluzivního vzdělávání vzhledem k sociálními prostředí školy i jejích vztahů s okolní komunitou a dokážou orientačně představit možnosti evaluace úrovně inkluzivity konkrétní školy.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Učitelé 1. a 2. stupně základních a speciálních škol, asistenti pedagoga, výchovní poradci.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
PhDr. Josef Slowík, Ph.D., Mgr. Ivana Čamková

Pedagogové získají informace o nejnovějších přístupech v oblasti sociální práce ve vazbě na celospolečenský kontext s důrazem na začleňování lidí se zdravotním postižením do společnosti a vazby na témata jako je občanská společnost, komunitní rozvoj, sociální solidarita, rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, dobrovolnictví apod.

Účastníci se seznámí s novým paradigmatem fungování sociálních služeb zaměřených na individuální podporu, antiopresivní přístupy, principy transformace sociálních služeb a fungování komunitních sociálních služeb, opatrovnickou reformu, spolupráci s rodinami a využití supervizí v pomáhajících profesích ve vazbě na práci s lidmi s postižením. Proběhne seznámení s těmito principy v právních a metodických dokumentech, jako je zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, metodiky a další materiály k transformaci sociálních služeb. Všechna témata budou podpořena konkrétními příklady z Karlovarského kraje, videomateriálem a podle potřeby i hostem z praxe realizované v regionu.

Pedagogové budou vedeni k zamyšlení nad otázkami a důsledky nových popisovaných trendů pro jejich práci. Absolventi vzdělávacího kurzu dokážou získané poznatky využít ve výuce a implementují nové trendy v oblasti práce s lidmi s postižením do svých výukových materiálů.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Pedagogové získají široké penzum informací o nejnovějších konceptech v oblasti podpory rozhodování lidí s postižením, seniorů, lidí s chronickým degenerativním onemocněním, apod. Seznámí se s mezinárodním vývojem v této oblasti i aktuálním vývojem v ČR. Formou interaktivních cvičení budou účastníci vedeni k domyšlení důsledků a praktického dopadu užívání nových konceptů. Účastníci se dozvědí o možnostech praktického využití získaných konceptů ve výuce, jeho pedagogickém potenciálu i v přístupu k žákům s postižením.

Koncept podporovaného rozhodování bude provázán s tvorbou tzv. sítě podpory – klíčového prvku nové přístupu v sociálních službách a péče o lidi s postižením zaváděného v zahraničí i v ČR.

Kurz je určen pro pedagogy vyučující předměty zaměřené na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství apod. Pedagogové získané poznatky využijí v rámci výuky, implementují nové informace a praktické ukázky do výukových materiálů. Pedagogové vyučují studenty, kteří se připravují na profese orientované na sociální práci, sociální a speciální pedagogiku a na profese zaměřující se na lidi se znevýhodněním, budou jim tedy moci předat praktické a aktuální informace z dané oblasti.

Obsah kurzu byl konzultován s partnerskou školou a byl přizpůsoben potřebám pedagogů.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
Mgr. Romana Trutnovská, Bc. Anna Handrychová

–          zprostředkovat a umožnit pedagogickým pracovníkům zkušenost náhledu na proces sebepoznání a práci s emocemi

–          kromě teorie také práce s emocemi, uvědomění si svého prožívání

–          uvědomit si, že sebezkušenost a sebereflexe je zároveň i prevencí syndromu vyhoření

–          uvědomit si význam a přínos sebepoznání nejen pro práci pedagoga

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 14 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové 1. a 2. stupně základních škol, pedagogové zejména odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 14.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková

Účastníci získají široké penzum informací o supervizi a jejím využití v pedagogické praxi a budou vědět, kdy je vhodné supervizi využít jako podpůrný a rozvíjející prvek v rámci své práce.

Účastníci vzdělávání získají informace o významu supervize pro rozvoj organizace a samotného pedagoga. Dále budou seznámeni s různými formami supervize – týmová, případová, supervize organizace, manažerská supervize. Lektor vzdělávacího modulu má mnohaleté zkušenosti se supervizemi pro různé cílové skupiny. Účastníkům představí různé metody práce supervizora – kazuistiky, Balintovská skupina a další formy pro práci s týmem. Účastníci poté budou vědět, v jakých případech se jednotlivé metody používají a jak mohou pedagogy podpořit při jejich práci.

Účastníci budou seznámeni s tématy pro supervizi, formulací cílů supervize a uzavíráním supervizní dohody. V rámci cvičení si sami vyzkouší, jak supervize vypadá a probíhá, zároveň budou seznámeni s různými formami práce supervizora. Účastníci na základě získaných informací a cvičení budou umět zformulovat téma pro supervizi a uzavřít dohodu.

Účastníci zjistí, jak využít supervizi ve školských zařízeních a v čem může být pro pedagogy a celou organizaci přínosná. Dále se na základě získaných poznatků zamyslí nad tím, jakou formu supervize by uvítali ve svých školských zařízeních.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 14 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové 1. a 2. stupně základních škol, pedagogové zejména odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 14.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková

Pedagogové získají informace o přirozené podpoře, která je v zahraničí hluboce zakotvena a v ČR se pomalu rozvíjí. Přirozená podpora, zejména lidí s postižením, je základem pro jejich úspěšné začlenění do běžné společnosti. Témata sociálního začleňování a přirozené podpory jsou dnes velice aktuální a jsou úzce spjata s pedagogickou činností cílové skupiny pedagogů.

Absolventi budou vědět, jak v současné době funguje dobrovolnictví v ČR, jak je rozvíjeno ve světě a jakým směrem se ubírá.

Absolventi si osvojí koncepty přístupu k lidem s postižením a umí posoudit, který přístup k lidem s postižením je nejvhodnější.

Absolventi získají praktické informace o realizaci dobrovolnické činnosti. Vzdělávacího kurzu se zúčastní dobrovolník a klient, se kterým se dobrovolník stýká. Společně představí dobrovolnickou činnost – co vše obnáší, jak probíhá.

Absolventi vzdělávacího kurzu dokážou získané poznatky využít ve výuce a implementují nové trendy v oblasti práce s lidmi s postižením do svých výukových materiálů.

Lektoři kurzu jsou odborníci na danou oblast, dlouhodobě se pohybují v praxi a mohou předat praktické informace o přirozené podpoře a dobrovolnictví, zaměřené zejména lidi s postižením. Kurz je určen pro pedagogy vyučující předměty zaměřené na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství apod. Pedagogové získané poznatky využijí v rámci výuky, implementují nové informace a praktické ukázky do výukových materiálů. Kurz je orientován zejména na současné postavení dobrovolnictví v ČR a v zahraničí, jakým směrem se ubírá a v čem je tato přirozená a neformální podpora důležitá. Daná oblast je v současné době hodně diskutovaná a v posledních letech prošla velkými změnami. Pedagogové vyučují studenty, kteří se připravují na profese orientované na sociální práci, sociální a speciální pedagogiku a na profese zaměřující se na lidi se znevýhodněním, budou jim tedy moci předat praktické a aktuální informace z dané oblasti. Pedagogové dále uplatní získané poznatky při kontaktu se žáky se znevýhodněním a zároveň i se žáky bez znevýhodnění, mohou je o dobrovolnictví informovat a motivovat je k dané činnosti.

Obsah kurzu byl konzultován s partnerskou školou a byl přizpůsoben potřebám pedagogů.

 

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 20 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Pedagogové odborných předmětů zaměřených na sociální práci, sociální služby, sociální a speciální pedagogiku, pečovatelství na středních odborných školách a vyšších odborných školách a pedagogové předmětů zaměřených na společenské vědy na gymnáziích.

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 20.

Školitelé
Mgr. Ivana Čamková, Mgr. Romana Trutnovská