Oblast kvality sociálních služeb

Kurz se věnuje individuálnímu plánování jako předpokladu kvalitně poskytovaných sociálních služeb, je zaměřen teoreticko-prakticky. Cílem kurzu je předat účastníkům znalosti a dovednosti, které jsou nutné pro koordinování, přípravu, a vyhodnocování individuálních plánů.
Obsahem kurzu je role sociálního a klíčového pracovníka při individuálním plánování, smysl individuálního plánování a jeho hlavní zásady, důraz je kladen na požadavky zákona a provázanost se standardy kvality sociálních služeb. Účastníci se seznámi se strukturou inviduálního plánu, metodami práce s uživatelem při sestavování individuálního plánu včetně uživatelů s obtížemi v komunikaci, s požadavky na vedení osobní dokumentace uživatelů a strukturou individuálního plánu.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Kapacita: Max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS., PaedDr. Eva Brožová, Mgr. Jan Šlosárek

 

Cíle programu:

 • Absolvent umí sestavit a prezentovat kasuistiku v rámci případové práce s klientem
 • Dokáže prokázat kompetence získané při vzdělávání prostřednictvím samostatně zpracované kasuistiky, emoční podpora při řešení problémů v práci s klienty, kultivace postojů, výměna zkušeností, nácvik nových modelů jednání, zvyšování komunikačních dovedností

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 6

Vstupní podmínky: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Kapacita: 12 – 30 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, PaedDr. Eva Brožová, Bc. Ilona Holková, Mgr. Aleš Gabrysz

Cíle programu

 • Seznámení se s dostupnými formami organizačních struktur.
 • Komparace výhod a nevýhod různých forem organizačního uspořádání.
 • Praktická ukázka změny organizační struktury a jejího významu v praxi.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Sociální pracovník

Kapacita: max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Aleš Gabrysz

Cíle programu

 • Představit účastníkům uplatnitelné formy supervize v oblasti sociální práce.
 • Předat jak teoretická východiska, tak i praktickou zkušenost s obsahem supervize.
 • Účastníci získají konkrétní příklady různých cílů supervize formulovaných do supervizních dohod a dílčích zakázek.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Sociální pracovník

Kapacita: max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Aleš Gabrysz

Cíle programu:

 • Předat účastníkům potřebné informace o významu využitelnosti principů týmové práce uplatnitelné v dalším sektoru sociálních služeb
 • Procvičováním a komparací přístupů naučit účastníky definovat vlastní formy řešení jejich situace.
 • Předložit účastníkům několik praktických cvičení a testů, které napomohou k pochopení významu a vazeb týmové práce.

 

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Aleš Gabrysz, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Cílem semináře je podpořit pracovníky poskytovatele sociálních služeb při naplňování požadavků legislativy související s poskytováním sociálních služeb platné od 1.1.2007, vyhlášenými standardy kvality, zejména standardu č. 9 a 10 a registračními podmínkami. Semináře je zaměřen především na reflexi nastavené organizační struktury, přijímání a zaškolování nových pracovníků, hodnocení pracovníků a vytváření jak individuálních vzdělávacích plánů, tak i sestavení vzdělávacího plánu organizace. Nedílnou součástí semináře je zaměření i na zjišťování přiměřeného počtu pracovníků vzhledem k druhu poskytované sociální služby a okruhu osob, a na nastavení systému výměny informací o poskytování služby.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 6

Kapacita: Max. 15 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 15.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, Bc. Ilona Holková

 

Cíle programu

 • Cvičit pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v dovednostech souvisejících s tvorbou a aktualizací metodik poskytování sociálních služeb.
 • Orientace ve standardech kvality sociálních služeb, schopnost vysvětlit požadavky standardů a předávat jejich smysl dál.
 • Znalost principů kontroly a schopnost hodnotit využívání metodických postupů v praxi.
 • Schopnost řídit práci skupiny, rozumět rolím v týmu, schopnost pracovat s konfliktními situacemi, shrnovat, držet strukturu, téma; schopnost formulovat cíle a dosahovat jich.
 • Schopnost vytvořit metodické postupy – strukturovat, formalizovat, zobecňovat, pozorovat dobrou praxi, efektivně se ptát ostatních, popisovat.

 

Obsah programu

Modul č. 1:      Kvalita ve veřejných službách, metody hodnocení a sebehodnocení, role kontroly

Modul č. 2:     Týmová práce

Modul č. 3:     Technologie tvorby metodik

Modul č. 4:     Jak učím, co umím a znám

Modul č. 5:     Reflexe metodické práce v zařízeních

Modul č. 6:     Praktická výuka

Modul č. 7:     Prezentace portfolií; závěrečné vyhodnocení vzdělávání

 

Vzdělávacích dnů: 15 vzdělávacích dnů + 80 hodin praxe

Vzdělávacích hodin: 200

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: 15 – 26 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Sociální pracovníci, z jejichž pracovní náplně vyplývá odpovědnost za tvorbu metodik.

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 26.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Bc. Ilona Holková, Mgr. Aleš Gabrysz

Smyslem vzdělávacího programu bude účastníky seznámi s dostupnými informacemi a trendy v pohledu na personální řízení Hlavním cílem vzdělávacího programu je vysvětlení obsahu pojmu personální řízení. Jde jak o formalizované struktury řízení lidi v organizaci dle definovaného smyslu a daného kontextu, tak o seznámení se s nástroji hodnocení, oceňování, způsobu řízení a vzdělávání. Účastníci budou seznámeni i s dalšími kontexty ovlivňující personální práci jako je kultura organizace, (např kultura učící se organizace a její význam pro personální další rozvoj, byrokratická kultura aj), status organizace, role zřizovatele apod. Účastníkům budou předány znalosti konkrétních programů celoživotního vzdělávání a informace o nástrojích zpětnovazebních nástrojích – supervizi, personálních auditech, kvalitativních výzkumech apod. Dále budou seznámení se způsoby změn v řízení (změnové a transformační projekty).

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Aleš Gabrysz, Bc. Marcela Drotárová, DiS.

Smyslem tohoto programu je předat základní informační rámec pro efektirvní řízení lidských zdrojů. Vedle systému řízení (vzděl. program organizačbí struktury) je cílem účastníkům předat informace a zkušenosti při práci s personálem. V rámci vzdělávacího programu bude vytvořen prostor k zamyšlení nad fromami rozvoje profesionálních kompetencí. Vzdělávání a rozvoj personálu bývá zaměřen na předávání informací a taky na rozvoj profesionálních kompetencí, což je primární účelem rozvoje. Jedním z cílu vzdělávacího programu je zamyslet se nad stávající formami, problematizovat je a hledat nové cesty efektivního rozvoje pracovníka. Účastník bude seznámen s menchanismy a východisky pro obousměrnou komunikaci – model manažerské supervize. Účastník bude zasvěcen do modelu řízení podle kompetencí. Dále bude seznámen se způsoby hodnocení efektivity vzdělávacích programů, personálních auditů a supervizí.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Aleš Gabrysz, Bc. Marcela Drotárová, DiS.