INSTAND

01.06.2023 – 31.05.2026

reg.č. CZ.03.02.01/00/22_033/0001416

Celkové náklady projektu: 5 581 187,50 Kč
Z toho příspěvek EU: 4 282 724,23 Kč
Národní veřejné zdroje: 1 019 403,90 Kč
Vlastní podíl spolufinancování: 279 059,37 Kč

Cíle projektu

Projekt má stanoveny celkem 7 cílů a termín naplnění je do 31.05.2026.

Hlavním cílem je vytvoření Komunitního a mezigeneračního centra (KMC). K dílčím cílům projektu v návaznosti na hlavní cíl patří vytvoření bezpečného prostoru pro setkávání se, propojování osob, poskytování vzdělávání a sociálního poradenství cílové skupině. V průběhu realizace projektu dojde k uspořádání vzdělávacích programů, workshopů a tvořivých dílen. Jednotlivými aktivitami, ke kterým patří zejména realizace volnočasových aktivit nebo společná setkávání, dojde k seberozvoji cílové skupiny. Dalším dílčím, ale podstatným cílem je síťování organizací, veřejné správy, dobrovolníků a dalších aktérů pro zlepšení kompetencí cílové skupiny v rámci komunitních aktivit Komunitního a mezigeneračního centra. Závěrem dojde ke tvorbě metodiky zahrnující metodicko – výzkumný popis činnosti Komunitního a mezigeneračního centra.

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím 5 klíčových aktivit, které svou logickou návazností vytvoří Komunitní a mezigenerační centrum, vytvoření pracovní skupiny (zástupci NNO, veřejnosti, veřejné správy, kulturních zařízení, příspěvkových organizací apod.), poskytnou konzultace k aktivitám realizovaných v KMC, případně vytvoření nových aktivit – zejména vzdělávacích dle poptávky a dojde k propagaci samotného KMC. Bude provedeno cílené metodické šetření, které navazuje na zjištěnou analýzu potřeb při plánování projektu (vychází z pravidelných setkání a schůzek v době činnosti regionálního dobrovolnického centra) a komplexně popíše potřeby a kroky vedoucí k prevenci sociálního vyloučení formou KMC obyvatel KV aglomerace.

Realizace pravidelných dopoledních a odpoledních aktivit pro CS z možnosti hlídání dětí – například sdílení osobních zkušeností na bázi podpůrných skupin (např. rodiny dětí s postižením, neformální pečovatelé), vzdělávání lidí s postižením, seniorské skupiny, mezigenerační setkávání dětí a seniorů, vysílání seniorů do mateřských škol – babičky (dobrovolnice) čtou ve školce apod.

Výčet konkrétních klíčových aktivit:

KA 01 Vznik komunitního a mezigeneračního centra

Cílem je vytvořit a vybavit prostor pro realizaci aktivit KMC a vytvoření stabilního realizačního týmu.  

KA 02 Pracovní skupina

Cílem je tvorba metodicko-výzkumného popisu činností KMC s priorizací daného regionu a potřeb cílových skupin regionu.

KA 03 Pravidelné aktivity komunitního centra

Cílem je realizovat pravidelné aktivity a podporovat tak cílovou skupinu.

KA 04 Dny otevřených dveří, workshopy a jednorázové aktivity

Cílem je realizace podpůrných aktivit zaměřených na potřeby cílové skupiny.  

KA 05 Poradenství

Cílem je zajistit realizaci poradenství v návaznosti na zjištěné potřeby cílové skupiny.

Na realizaci projektu se primárně podílí 3 klíčoví zaměstnanci na pozicích komunitních a sociálních pracovníků včetně členů realizačního týmu na podpůrných pracovních pozicích a externí dodavatelé v podobě odborných lektorů a metodického vedení.

Projekt je finančně podpořen prostřednictvím EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost Plus, ze státního rozpočtu České republiky a vlastního rozpočtu příjemce Dobrovolnické centrum Instand, z.ú.

Kontaktní spojení:

Mgr. Romana Trutnovská, ředitelka organizace

E-mail: trutnovska@instand.cz
Tel: 775 375 864