Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociální služeb v Jihomoravském kraji

Záměrem projektu bylo podpořit poskytovatele sociálních služeb v Jihomoravském kraji vzděláváním v oblasti kvality sociálních služeb ve smyslu Standardů kvality, které byly publikovány MPSV v roce 2002.

Celkovým cílem projektu bylo podpořit systematickým vzděláváním schopnosti a dovednosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji, kteří zajišťovali integraci uživatelů těchto služeb do běžného života ve společnosti a do volného trhu práce.

Vzdělávání pracovníků probíhalo formou pracovních seminářů a zavedením metody sebehodnocení poskytovaných služeb. Tyto metody odpovídají zásadám vzdělávání dospělých, umožňují vztahovat získávané teoretické poznatky k vlastní prováděné praxi.

Hlavním cílem projektu bylo zjistit skutečné vzdělávací potřeby pracovníků sociálních služeb a připravit takový vzdělávací program, který na tyto potřeby pružně reaguje. Cílem projektu bylo dosáhnout změny v myšlení a přístupu pracovníků sociálních služeb tak, aby respektovali individualitu uživatelů, poskytovali jim služby adresně, s respektem a profesionálním způsobem – dovedli zjišťovat jejich potřeby a zájmy, podporovat je při naplňování osobních cílů. Toho projekt dosáhnul využitím všech dostupných nástrojů a metod vzdělávání dospělých. Smyslem vzdělávání v navrhovaném projektu bylo jak předávání teoretických znalostí od lektorů, tak i učení se z příkladů dobré praxe, z výměny zkušeností, z interaktivní práce v týmu nebo ve skupině.

Projekt měl tyto hlavní cíle:

  1. analyzovat vzdělávací potřeby pracovníků sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím sebehodnocení a následných konzultací
  2. zlepšit dovednosti a schopnosti pracovníků vytvořením a pilotním ověřením dvou vzdělávacích programů
  3. podpořit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků vzděláváním ve strategickém plánování rozvoje sociálních služeb
  4. podpořit rozvoj a transformaci sociálních služeb v Jihomoravském kraji a zajistit udržitelnost politiky sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva zakotvením zásad prevence sociálního vyloučení do koncepčního záměru rozvoje sociálních služeb v kraji.

Příjemce grantu: Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Role o. s. INSTAND: Partner