Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich zapojení do lektorské činnosti

Projekt byl zaměřen na přípravu praktického Manuálu pro zadavatele sociálních služeb a vzdělávacích programů pro pracovníky obcí a krajů ČR působících v oblasti sociálních služeb.
Hlavním realizátorem projektu, který byl prováděn v úzké spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, zástupci obcí a krajů, bylo občanské sdružení INSTAND.

Termín realizace: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Na začátku realizace projektu proběhlo mapování dosavadních aktivit a vytvořených metodických materiálů obcí a krajů v oblasti sociálních služeb. Dne 7. – 8. března 2006 proběhla úvodní konference, jejímž cílem bylo především umožnit jednotlivým obcím a krajům představit své dosavadní aktivity a vyměnit si zkušenosti v předem vytipovaných okruzích činností. Během této konference vznikly i dvě pracovní skupiny, složené ze zástupců obecních a  krajských úřadů.

Členové takto vzniklých pracovních skupin z obecních a krajských úřadů se scházeli na dalších tématických vzdělávacích setkáních, kde byli zapojeni i do přípravy obsahu vzdělávacích programů a obsahu Manuálu pro zadavatele sociálních služeb. Současně proběhly další dva vzdělávací semináře pro pracovníky obcí a krajů. První vzdělávací seminář se uskutečnil ve spolupráci s Českou společností pro jakost na téma „Systémy řízení kvality s přihlédnutím k jejich využití v sociálních službách“. Druhý vzdělávací seminář byl uskutečněn společně s britskými experty a hlavními tématy byly modely vhodné pro zvyšování kvality v sociální oblasti, plánování a zajišťování sociálních služeb a doporučení pro zavádění nových opatření do praxe na základě britských zkušeností. Hlavními lektory byla paní Andrea Taylor a pan Philip Cotteril.
Výsledkem práce odborných gestorů a členů pracovních skupin byl návrh dvou vzdělávacích programů s časovou dotací 56, respektive 48 vyučovacích hodin. První vzdělávací program je zaměřen na oblast zvyšování znalostí v oblasti kvality, kontroly a dostupnosti sociálních služeb. Druhý vzdělávací program je zaměřen na zajišťování sociálních služeb s vědomím evropského kontextu, možností jejich financování a řízení při využívání principů partnerství. Oba vzdělávací programy získaly akreditaci u  Ministerstva vnitra podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tímto se Instand, o. s. stal i akreditovanou vzdělávací institucí podle tohoto zákona. Realizace vzdělávacích programů probíhala od 22. března 2007.

Dalším významným výstupem z realizace projektu je Manuál pro zadavatele sociálních služeb. Klade si za cíl poskytnout novým i stávajícím pracovníkům obcí a krajů podpůrný materiál shrnující současné trendy v zajišťování sociálních služeb, příklady dobré praxe a další metodické a odborné texty. Současně jednotlivé tématické kapitoly jsou i základním výukovým materiálem ve vytvořeném vzdělávacím programu. Manuál je systémem jednotlivých textů v kapitolách ve volné kroužkové vazbě a bude tak umožňovat v budoucnosti jeho doplňování, nahrazování jednotlivých kapitol nebo jejich stran.
Manuál společně s dalšími výstupy projektu byl mimo jiné distribuován a prezentován na závěrečné konferenci v listopadu 2007.